O Cirkvi bratskej

Cirkev bratská je jednou z evanjelikálnych cirkví na Slovensku. Hlási sa k starokresťanským (Apoštolské, Nicejsko-Carihradské a Athanásiove) a k reformovaným vyznaniam viery. Veriaci v nej spolu s inými kresťanmi vyznávajú:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel za vlády Pontia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.

Za jediné meradlo a autoritu svojej viery a spôsobu života považuje Cirkev bratská Sväté písmo ako Božie slovo. Bohaté duchovné dedičstvo evanjelikálnych cirkví, medzi ktoré Cirkev bratská patrí, je založené na presvedčení, že veriaci má mať osobnú vieru v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Táto viera sa prejaví v živote kresťana v jeho správaní a v slovách, ktorými vyznáva svoju vieru a vzťah k Bohu.

Spolupráca

Cirkev bratská si uvedomuje, že je len jednou časťou všeobecnej Cirkvi, preto buduje vzťahy s ostatnými cirkvami v našej republike. Spolupracuje s nimi v rámci Evanjelickej aliancie a Ekumenickej rady cirkví. Takmer v každej krajine Európy a vo vyspelých krajinách sveta nájdeme cirkvi podobné Cirkvi bratskej. Vytvárajú 48 národných zväzov, ktoré sa spojili do Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych cirkví. Prostredníctvom Svetového reformovaného zväzu je aj Cirkev bratská časťou Svetovej rady cirkví. Jej predstavitelia sa často vzájomne navštevujú a prinášajú si nové pohľady na mnohé duchovné otázky.

Poslanie

Cirkev bratská chce slúžiť ľuďom k zvýšeniu kvality ich života tým, že chce byť zrozumiteľným vyjadrením Božej osobnosti a napomáhať k osobnej viere i k rastu jednotlivcov v spoločenstve. Chce vnášať hodnoty evanjelia do všetkých oblastí života spoločnosti. Svoje poslanie realizuje aktivitami v miestnych cirkevných zboroch a prostredníctvom zvlášť vytvorených účelových zariadení.